Оцінювання результатів навчання учнів

Критерії та вимоги до оцінювання результатів навчання учнів, розроблені Міністерством освіти і науки України та визначено в таких нормативних документах:

наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 №813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»;

наказ Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 №289 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти»;

наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»;

наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

Правила та процедури оцінювання

Згідно зі ст. 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту» основними видами оцінювання результатів навчання учнів гімназії є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація.

Форми оцінювання відповідно до законодавства використовуються такі:

усна (індивідуальне, групове та фронтальне опитування);

письмова (діагностична, самостійна та контрольна роботи, тестування);

цифрова (тестування в електронному форматі);

графічна (робота з діаграмами, графіками, схемами, контурними картами);

практична (дослідження, навчальні проєкти, робота з біологічними об’єктами, виготовлення виробів тощо).

Педагогічні працівники самостійно визначають форми оцінювання результатів навчання учнів із певного предмета, орієнтуючись на принципи педагогічної доцільності та враховуючи специфіку навчального предмета та особливості учнів.

Методи оцінювання педагогічні працівники гімназії добирають самостійно. Це може бути спостереження, бесіда, тестування, аналіз учнівських письмових робіт тощо.

Відповідно до Національної шкали оцінювання в 1-2 класах застосовується винятково вербальне оцінювання; у 3-4 класах – оцінювання за чотирма рівнями (високий, достатній, середній, початковий); у 5-9 класах – 12-бальна система (шкала) оцінювання з позначенням результатів цифрами від 1 до 12.

У 5 класах НУШ за рішенням педради І чверть визначена як адаптаційний період, упродовж якого запроваджується рівневе оцінювання - оцінювання за чотирма рівнями (високий, достатній, середній, початковий), а його результати позначаються словами або відповідними літерами: «початковий» – «П», «середній» – «С», «достатній» – «Д», «високий» – «В» та супроводжуються вербальною характеристикою з орієнтацією на досягнення учня/учениці (а не на помилки або невдачі), з ІІ чверті – з використанням 12-бальної системи (шкали), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

Інструментарій оцінювання учитель добирає або розробляє самостійно з урахуванням розроблених у гімназії правил та процедур, та містить критерії оцінювання.

В закладі використовуються Критерії та вимоги до оцінювання результатів навчання учнів, розроблені Міністерством освіти і науки України.

Для оцінювання окремих видів учнівських робіт учитель має розробити критерії оцінювання результатів навчання учнів, які ґрунтуються на критеріях, затверджених МОН України, а також враховують особливості вивчення теми (обсяг годин на вивчення, кількість обов’язкових робіт), освітню програму гімназії, компетентнісний підхід до викладання предмета (інтегрованого курсу), форму організації учнів на навчальному занятті (групова, індивідуальна, фронтальна, колективна).

Оцінювання результатів навчання учнів із особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах здійснюється згідно з загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану (за його наявності).

Розроблені вчителем критерії оцінювання не потребують затвердження керівництвом закладу освіти. Проте, керівництво має вивчати систему оцінювання вчителів через спостереження за проведенням навчальних занять, вивчення оприлюднених критеріїв оцінювання. Це питання розглядається на засіданнях шкільних професійних спільнот педагогічних працівників, педагогічної ради.

Система оцінювання неможлива без інформування учнів про критерії оцінювання та без розуміння того, як і за що їх оцінюють. Розроблення, оприлюднення та інформування про критерії оцінювання робить процес оцінювання прозорим і зрозумілим для всіх учасників освітнього процесу.

Учитель має постійно інформувати учнів про критерії оцінювання їхніх результатів навчання. Інформація про критерії оцінювання може бути донесена до учнів у різних формах: усно, у вигляді роздаткового матеріалу, у вигляді інфографіки, шляхом розміщення через інтерактивну Інтернет- платформу «Нові знання», електронну пошту та інші види комунікації.

Учитель може залучати учнів до розроблення критеріїв щодо результатів оцінювання в окремих видах діяльності.

Критерії для формувального оцінювання розробляються вчителем самостійно до кожного виду роботи та діяльності учнів.

Перевірка робіт учнів відбувається в термін, указаний учителем. Вчитель має право за певними видами робіт здійснювати вибіркову перевірку надісланих учнями виконаних завдань, про що інформують учнів в обов’язковому порядку.

Відповідно до нормативних документів в разі суперечливої підсумкової оцінки рішення ухвалюється на користь дитини. Виставлення оцінки виходячи з суб’єктивних уявлень про рівень компетентностей учня/учениці або з суб’єктивних уявлень про еталонну відповідь/роботу не є можливою.

Оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці та його/її батьків (або осіб, що їх замінюють).

Оцінка має стимулювати учнів до навчання, її не варто використовувати для покарання.

Для недопущення перевантаження учнів при їх оцінюванні дозволяється враховувати результати їх навчання з фізичної культури, музики та образотворчого мистецтва у закладах позашкільної освіти.

Відповідно до чинних нормативно-правових актів (Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 03 червня 2008 року № 496; Порядок переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 № 762, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369, зі змінами) і семестрова, і річна оцінки можуть підлягати коригуванню.

Облік навчальних досягнень учнів Запорізької гімназії № 62 протягом навчального року здійснюється у класних журналах відповідно до чинного законодавства. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

Оцінювання відповідності результатів навчання учнів Запорізької гімназії № 62, які завершили здобуття початкової чи базової середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів Запорізької гімназії № 62 здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством України, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень.

Якщо рівень результатів навчання учня/учениці визначити неможливо (через тривалу відсутність) у класному журналі та свідоцтві досягнень робиться запис «(н/а)» (не атестований(а).


Оцінювання результатів навчання в умовах воєнного стану

Оцінювання, зокрема підсумкове (тематичне, семестрове, річне), результатів навчання здобувачів освіти може здійснюватися за потреби з використанням технологій дистанційного навчання і засобів зв’язку.

Керуючись нормою Закону України «Про повну загальну середню освіту» (абзац третій частини четвертої статті 14) оцінювання результатів навчання учнів, які одночасно здобувають освіту в закладах освіти країни перебування та України, із тих предметів, які вивчаються в закордонній школі і відповідають предметам української типової освітньої програми, здійснювати на підставі результатів, отриманих у закордонній школі. Переведення оцінок, отриманих у закордонній школі у 12-бальну систему у межах автономії заклад освіти здійснює самостійно. Предмети, які діти не вивчали в школі країни перебування (українська, мова, українська література, історія України, географія України, захист України, правознавство), оцінюють вчителі українського закладу освіти з використанням технологій дистанційного навчання.

Семестрове оцінювання, залежно від ситуації, можна проводити за результатами: тематичного оцінювання; поточного оцінювання, отриманого учнями під час очного, змішаного і дистанційного навчання; підсумкового оцінювання за семестр, що можна проводити, зокрема, у вигляді письмової контрольної роботи, тестування, діагностичної роботи, усної співбесіди тощо з використанням, за необхідності, технологій дистанційного навчання і засобів зв’язку.

Під час здійснення семестрового оцінювання зараховувати всі оцінки, які отримав учень (учениця) упродовж цього семестру (незалежно від форми здобуття освіти), зокрема отримані в закладі освіти за місцем тимчасового перебування (це може бути будь-який заклад загальної середньої освіти, у тому числі й приватні заклади освіти, в Україні чи за її межами).

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок (Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 03 червня 2008 року № 496). Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним оцінок за І та II семестри. Під час виставлення річної оцінки може враховуватися динаміка особистих результатів навчання учня (учениці) з предмета та сформованість у нього (неї) уміння застосовувати набуті знання.

За відсутності в учнів із числа тимчасово переміщених осіб та з тимчасово окупованих територій задокументованих результатів оцінювання за І семестр річне оцінювання можна здійснювати за результатами II семестру. За відсутності в учнів результатів підсумкового оцінювання за II семестр річне оцінювання може здійснювати за результатами І семестру з урахуванням поточного оцінювання в II семестрі (за його наявності). Якщо в гімназії тимчасово навчались учні з числа тимчасово переміщених осіб, то їм може видаватися інформаційна довідка про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем та результатів оцінювання. Крім того, для проведення семестрового та річного оцінювання здобувач (здобувачка) освіти може надати інформацію з електронного журналу і щоденника, зокрема електронного, із попереднього або тимчасового місця навчання.

За рішенням педагогічної ради гімназії, затвердженого відповідним наказом, семестрове та річне оцінювання учнів 5-8 класів може здійснюватися не за 12-бальною шкалою, а за двобальною («зараховано»/«не зараховано») у випадках:

відсутності через об’єктивні причини задокументованих результатів оцінювання, зокрема через відсутність в учнів із певних обставин можливості долучитися до навчання під керівництвом педагогів;

у разі пропуску учнем (ученицею) понад 50% уроків із певного предмета;

у разі поєднання навчання в закладі освіти країни перебування за очною формою і в закладі загальної середньої освіти України за однією з форм здобуття освіти;

під час оцінювання предметів варіативної складової.

Річне оцінювання може бути проведено перед початком навчального року, зокрема з використанням технологій дистанційного навчання і засобів зв’язку. В окремих випадках річне оцінювання може здійснюватись упродовж І семестру наступного навчального року.

Оцінювання учнів, які здобувають освіту за однією з індивідуальних форм (сімейною, екстернатною) здобуття загальної середньої освіти, організується згідно з Положенням про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314 зі змінами.

Керуючись абзацом третім частини четвертою статті 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту» учням, які навчались тільки в закладі освіти країни перебування за очною формою, результати навчання зараховуються з тих предметів, що передбачені і навчальним планом закладу освіти країни перебування, і навчальним планом гімназії.

Дітям, які, перебуваючи за кордоном, не вивчали предмети, передбачені українськими освітніми програмами, або в них відсутня інформаційна довідка, яка підтверджує навчання, згідно з частиною п’ятою статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» надається можливість пройти річне оцінювання до початку навчального року. Форму проведення оцінювання обирає заклад освіти. Річне оцінювання може здійснюватись із використанням технологій дистанційного навчання та засобів зв’язку з дотриманням принципів академічної доброчесності. В окремих випадках можливе проведення річного оцінювання протягом навчального року.

У випадку навчання в закладі освіти країни тимчасового перебування й одночасно в гімназії (за дистанційною, сімейною (домашньою) або екстернатною формами), визнання результатів навчання (річне оцінювання) не потрібне.

Відповідно до абзацу третього частини четвертої статті 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту», не потребують окремого визнання закладом освіти результати навчання, отримані дітьми у закладах освіти країн тимчасового перебування, де впроваджувались українські освітні програми.

Для дітей, які проживають або проживали на неконтрольованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення, деокупованій території і не мали можливості протягом понад шести місяців навчатись за однією з форм здобуття освіти проводяться предметні діагностичні роботи за попередній рік навчання і здійснюється підсумкове річне оцінювання протягом І семестру. Оцінювання діагностичних робіт необов’язкове, водночас, за рішенням закладу освіти оцінювання може здійснюватися як за 12-бальною, так і за 2-бальною («зараховано»/«не зараховано») шкалою. За результатами діагностування закладом освіти розробляються індивідуальні програми коригувального навчання.

Кiлькiсть переглядiв: 68